Wybór platformy BIM – Revit vs. Archicad

Wybór platformy BIM – Revit vs. Archicad
5 (100%) 1 głos
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając gwiazdę

Autor: Tomasz Jackiewicz  – BIM Manager – CADSOFT

Wstęp

Podjęcie decyzji o wdrażaniu metodologii BIM w naszej praktyce, wiąże się z trudnym doborem odpowiedniego      narzędzia. Warto aby nie był podyktowany przypadkiem, zasłyszanymi opiniami czy przyzwyczajeniami. W końcu             ostateczny wybór platformy to zazwyczaj decyzja o związku na długie lata. 

Artykuł ten przybliża ogólną charakterystykę programów Revit oraz Archicad, najczęściej wybieranych na polskim rynku. Przedstawione cechy skupiają się wokół ogólnej charakterystyki programów, w związku z tym tekst powinien być pomocną wskazówką dla każdej z branż.

Tekst nie prowadzi do werdyktu wyłaniającego bezkonkurencyjnego faworyta, nie jest też wyczerpujący, ma natomiast stanowić pomoc przy ocenie, które ze środowisk bardziej odpowiada naszym oczekiwaniom i kulturze  pracy. Przekonamy się, że obydwie platformy mają swoje mocne i słabe strony, cechują się odmiennym stylem pracy, ostatecznie przekładając się na większą efektywność przy projektach o danej specyfice.

Interfejs

Interfejs programu Revit to tak zwana wstążka, znana z programów AutoCAD czy pakietu Microsoft Office. Charakteryzuje ją prostota i intuicyjność. Dodatkowe dwa okna to panel właściwości oraz przeglądarka projektu, w ich obszarze zamyka się większość operacji związanych z projektem. Revit umożliwia pracę na wielu widokach jednocześnie, przy tym zawartość każdego z nich jest dynamiczna i nie wymaga aktualizacji, dzięki temu zmiany zachodzące chociażby w zestawieniu, są od razu widoczne na naszym modelu. Dzięki możliwości szybkiego ukrycia wszystkich okien, możliwa jest wygodna praca także na małych monitorach.

Wszystkie funkcje programu dostępne są z poziomu wstążki. Narzędzia możemy wywołać także skrótami
klawiszowymi, system działa na na zasadzie wprowadzania kolejnych liter po sobie, znanej z AutoCAD nie wymaga
przy tym zatwierdzenia enterem. Panel definicji własnych skrótów jest łatwo dostępny i prosty w obsłudze, pozwala na eksport/import ustawień.

Niewątpliwie użytkownicy programu AutoCAD szybko zrozumieją podstawowe zasady działania programu,
znaczna część bowiem działa na bardzo zbliżonej zasadzie.

ArchiCAD stawia na dość rozbudowane menu i własny unikalny system skrótów. Interfejs możemy natomiast
dostosować do własnych potrzeb aranżując poszczególne paski menu w dowolnych układach, Jest to szczególnie
wygodne w trakcie pracy na wielu ekranach, mści się jednak w przypadku częstej zmiany stanowisk pracy. Definicja
nowych skrótów klawiszowych jest niestety nieporęczna i wymaga poświęcenia czasu, w tym wypadku warto
zdecydować się na globalne ustawienia biurowe i ich eksport na poszczególne stanowiska.

Narzędzia używane w Archicadzie są dość unikalne i wielofunkcyjne. Raz opanowane pozwalają wykonać większość operacji zaledwie kilkoma narzędziami, wypracowanie swobody pracy wymaga jednak czasu. Na próżno
nam tu szukać daleko idącego podobieństwa z innymi środowiskami pracy.

Komponenty

Po zaprzyjaźnieniu się z interfejsem i opanowaniu podstawowych narzędzi przychodzi czas na opracowanie pierwszych modeli. Szybko zauważymy różnicę w oferowanych podstawowych bibliotekach oraz sposobie ich zarządzania.


Archicad oferuje rozbudowaną bibliotekę parametrycznych komponentów, wraz ze złożonym systemem ich
modyfikacji oraz załączonymi adnotacjami. Wystarczą one do opracowania dokumentacji projektu większości
typowych obiektów. Niestety w przypadku konieczności zdefiniowania naprawdę złożonego komponentu, będziemy
zmuszeni do jego ręcznego modelowania. Z kolei tworzenie własnych sparametryzowanych komponentów wymaga
już znajomości programowania w GDL.


Revit oferuje prostą podstawową bibliotekę. Nie jest ona jednak szczególnie rozbudowana i z czasem odczujemy
potrzebę jej urozmaicenia. Za pomocą wbudowanego w program edytora komponentów możemy modelować dowolne parametryczne komponenty lub wprowadzać zmiany w już dostępnych. Funkcja przypomina edytor bloków znany z AutoCAD. Zaletą tej funkcjonalności jest możliwość wprowadzenia zmian we wszystkich wystąpieniach danego komponentu w projekcie, edytując tylko jeden z nich. Taki system pozwala zarazem na podnoszenie poziomu szczegółowości wraz z rozwojem projektu.


Podsumowując, w programie Archicad pierwsze utrudnienia pojawiają się w przypadku konieczności wprowadzenia
wielu nietypowych komponentów o wysokim poziomie szczegółowości. Pozwala on jednak na wymodelowanie i
stworzenie dokumentacji typowych budynków bez potrzeby wychodzenia poza podstawową bibliotekę. W
przypadku, kiedy od początku znamy technologię i dostawców znacznie przyspieszy to naszą pracę. Przy dużych
szczegółowych obiektach edycja poszczególnych komponentów może okazać się bardzo czasochłonna, nie mamy
bowiem możliwości wprowadzenia prostych globalnych zmian na stworzonych przez siebie komponentach.

Revit natomiast zakłada projektowanie od ogółu do szczegółu. Dostarcza intuicyjne narzędzie do edycji
komponentów. Zakładając, że będą one rozwijane wraz z projektem. Tworzone przez nas obiekty mogą być
niezwykle szczegółowe i zaawansowane, pełniąc także funkcję pomocy projektowych. Opracowanie podstawowej
dokumentacji urzędowej będzie wymagało jednak stworzenia chociażby etykiet dostosowanych do Polskiej Normy. Revit okazuje się szczególnie funkcjonalny w przypadku budynków o nietypowych formach lub rozwiązaniach, daje
przy tym możliwość stworzenia unikalnego stylu reprezentacji.

W obu przypadkach możemy liczyć na dostęp do bibliotek zewnętrznych tworzonych przez dostawców, dzięki temu
część tej pracy może zostać zredukowana

Analiza nasłonecznienia na bryle koncepcyjnej

Modelowanie

Poza narzędziami tworzącymi podstawowe elementy budynków wraz z wyposażeniem, w obu środowiskach mamy
możliwość swobodnego tworzenia geometrii.

Modelowanie w Revicie opiera się na bryłach i krzywych odniesionych względem określonych płaszczyzn. Każdy z
tych elementów może zostać sparametryzowany, czyli opisany wartością liczbową, którą następnie możemy
modyfikować w dowolnej chwili. Producenci udostępniają także dodatkowe narzędzia dedykowane edycji brył,
pozwalające na m.in. symulację pięter oraz przeszkleń na dowolnie wymodelowanej formie umożliwiając analizę
powierzchni na wczesnym etapie koncepcji.

Archicad opiera się na dość intuicyjnym rozwiązaniu, przypominającym zasady działania programu SketchUp. Geometria rysowana na płasko może zostać wyciągnięte lub wycięta, a następnie poddana szeregowi innych operacji, tak aby uzyskać oczekiwaną formę. Przy tym nie wymaga ona określenia płaszczyzn odniesienia.

Archicad umożliwia szybkie i intuicyjne modelowanie, poszukiwanie formy na zasadzie prób i błędów. Jest to
narzędzie dające dużą swobodę. Revit nawet w przypadku prostych modeli wymaga opanowania i zrozumienia
zasad działania narzędzia. W zamian jednak umożliwia tworzenie złożonych kształtów wraz z możliwością
tworzenia relacji pomiędzy elementami. Umożliwia to dogłębną analizę formy i dalszą modyfikację na podstawie
uzyskanych danych, pozostawiając mało miejsca na przypadek.

Zarządzanie informacją

Myśląc o metodologii BIM, często zapominamy, że opiera się ona nie tylko na tworzeniu modelu obiektu, ale także
dalszym zarządzaniu nim i pozyskiwaniu informacji przez wielu interesariuszy, chociażby klienta czy wykonawców.

Revit poprzez oferowaną funkcjonalność jest narzędziem dedykowanym tej roli. Możliwość nakładania dowolnej
informacji na każdy z elementów, pozwala na późniejsze ich zestawianie lub tworzenie na ich podstawie dowolnych
schematycznych widoków. Rozbudowane narzędzie zestawień nie ogranicza się do zliczania liczby danych
elementów, dając możliwość tworzenia zależności pomiędzy parametrami, zarządzania geometrią, czy modyfikacji
elementów. Z poziomu zestawień możemy filtrować elementy niespełniające wybranego kryterium, a następnie
zmienić ich właściwości, zaznaczyć w modelu lub przejść bezpośrednio do ich edycji. Pozwala to na wprowadzanie
wielu globalnych zmian oraz wyszukiwanie błędów w projekcie, bez bezpośredniego przeszukiwania modelu i
dokumentacji.

Revit oferuje szereg narzędzi, które mają nie tylko pomóc nam stworzyć model projektowanego budynku, ale także
zarządzać dokumentacją, informacją i zmianami w pełnym cyklu życia inwestycji. W tym celu nie musimy posługiwać się zewnętrznym oprogramowaniem. Dodatkowo poprzez własne komponenty i wykorzystanie zestawień możemy stworzyć podstawowe narzędzia do zarządzania zadaniami i komunikację w zespole, a także kontrolę zachodzących w projekcie zmian.

Archicad w kwestii możliwości wpisania dodatkowej informacji w elementy modelu nie odbiega znacznie od
programu Revit. Jednak narzędzie zestawień przez długi czas nie posiadało szczególnie rozbudowanej
funkcjonalności. W niedawnych aktualizacjach pojawiły się ciekawe rozwiązania pozwalające na wprowadzanie
własnych parametrów wraz z tworzeniem relacji pomiędzy nimi na podstawie formuł. Wbudowana została
możliwość łączenia danych pomiędzy Excelem a Archicadem, co pozwala na uzupełnienie danych w projekcie
poprzez edycję w arkuszu Excel. Taka funkcjonalność jest dobrym narzędziem współpracy pomiędzy uczestnikami
procesu inwestycyjnego nie związanymi bezpośrednio z zarządzaniem BIM i sprawia, że zestawienia stają się czymś
więcej niż tylko przymusowym elementem dokumentacji.

Reprezentacja

Oba środowiska oferują bogate narzędzia reprezentacji efektów pracy i tworzenia dokumentacji. Stworzenie
podstawowego zestawu rysunków jest proste w każdym ze środowisk. W obu programach mamy możliwość
tworzenia widoków schematycznych na podstawie modelu, jednak na odmiennych zasadach.

Revit umożliwia zmianę widoczności grup jak i pojedynczych elementów poprzez ich kategorie, parametry czy
właściwości. Szeroka gama stylów wyświetlania i możliwości ich edycji sprawia, że możemy stworzyć
zróżnicowane widoki, stale aktualizowane z modelem.

Programy znacznie różnią się od siebie pod względem sposobu tworzenia grafiki 2D przez użytkownika. Revit
dedykuje do tego specjalnie przeznaczone odrębne widoki oderwane od modelu, pozwalające na łatwe odróżnienie
grafiki tworzonej niezależnie. Archicad pozwala na wygenerowanie wektorowej grafiki na podstawie każdego
widoku, a następnie rozbicie jej i dowolną edycję. Jest to przydatne narzędzie dla osób przyzwyczajonych do pracy
w środowisku 2D, a także do szybkiego generowania wielu koncepcji dla przykładowego detalu elewacji czy
fragmentu rzutu. Należy jednak pamiętać, że rozbicie danego widoku modelu sprawia, że nie aktualizuje on zmian
zachodzących w modelu, co może prowadzić do poważnych błędów w przypadku obszernej dokumentacji.

Podsumowując, Archicad oferuje wiele narzędzi umożliwiających korektę ostatecznych rysunków lub koncepcyjne
szkice w 2D, co często przyspiesza pracę kosztem jakości modelu. Revit natomiast marginalizuje możliwość
wprowadzania zmian w 2D, tak aby zabezpieczyć użytkowników przed błędami w dokumentacji. Takie podejście
ma uzasadnienie dla większych pracowni projektowych, gdzie brak możliwości kontroli wielu użytkowników i
zmiany w oderwaniu od modelu mogłyby generować duże negatywne konsekwencje.

Wizualizacje

Oba programy umożliwiają tworzenie wizualizacji. Revit używa silnika Raytracer, ostatecznie nie dającego
powalających efektów pracy. Czasami jednak zadowoli nas sam tryb realistyczny, który pozwala na reprezentację
tekstur o naprawdę wysokich rozdzielczościach bez konieczności renderowania. Rekompensatą silnika
renderującego jest niezawodna wymiana z programem 3Ds Max, która pozwala na wprowadzenie aktualizacji w
modelu bez konieczności ponownego ustawiania scen, materiałów i innych elementów. 3Ds Max jest z kolei
najpopularniejszym programem do wizualizacji i oferuje praktycznie nieograniczone możliwości.

Archicad pracuje na silniku CineRender oraz pozwala na bezpośrednią wymianę z programem Cinema4D. Program
oferuje rozbudowany a przy tym prosty w obsłudze wewnętrzny edytor materiałów. Wizualizacje wychodzące z
programu Archicad są wysokiej jakości i w zupełności wystarczą do opracowania materiałów do wewnętrznego
użytku czy dla niewymagającego klienta. W przypadku wizualizacji marketingowych, będziemy musieli jednak
skorzystać z zewnętrznego oprogramowania.

Nauka programu

W obu środowiskach pracy przyswojenie podstaw nie sprawia większego problemu. Nikt nie ukrywa jednak, że
droga do opanowania zaawansowanej funkcjonalności programu jest długa. Mamy do czynienia z naprawdę
potężnymi narzędziami, których pełne możliwości zapewne rzadko są wykorzystywane. Dużo istotniejszym jest dostosowanie metodologii pracy i odpowiednia systematyka na miarę potrzeb naszej praktyki. Dostępne narzędzia
należy wykorzystywać w sposób poprawny i zoptymalizowany, czasami wbrew wypracowanym nawykom.
Ułatwieniem w nauce programu zawsze będą centra szkoleniowe, doświadczeni menedżerowie BIM, fora
internetowe.

Tutaj niewątpliwie zdecydowaną przewagę ma Revit, większy udział rynku oraz wypracowana latami ogromna
społeczność użytkowników pakietu Autodesk oferuje naprawdę wiele. Do dyspozycji mamy Uniwersytet online,
poradniki, specjalistyczne blogi i fora tworzone przez tysiące użytkowników. W praktyce rzadko zdarza się, aby
napotkane przez nas problemy nie zostały już rozwiązane i opisane. W momencie kiedy pojawiają się pierwsze
problemy z modelem, jest to zaleta nie do przecenienia.

Niestety w tym przypadku Archicad wypada znacznie słabiej, mniejsza ilość użytkowników przekłada się na liczbę materiałów i opracowań a także dostępnych bibliotek.

Optymalizacja pracy

Jednym z argumentów spotykanym wśród osób niechętnych do pracy w środowiskach BIM, jest niechęć do
żmudnego, ciągłego modelowania całego budynku. Jedyne co uzasadnia takie rozumowanie, jest brak znajomości
programów do pracy w BIM. Większość środowisk pracy oferuje szereg narzędzi, które mają właśnie usprawnić ten
zdawałoby się długi proces.

Revit oferuje całą paletę narzędzi, które usprawniają pracę na wczesnych etapach modelowania, a także przy
złożonych długofalowych projektach. Istnieje wiele możliwości stworzenia współzależności pomiędzy elementami i
globalnej ich edycji. Narzędzie grup pozwala na tworzenie zestawów elementów, które wielokrotnie powtórzone w
projekcie reagują na zmiany zachodzące w każdej z nich, bez konieczności edycji każdego wystąpienia. Możliwość
tworzenia opcji projektowych pozwala na generowanie wielu niezależnych rozwiązań danego fragmentu projektu.
Porównanie efektów na różnych widokach oraz w zestawieniach, a następnie wybór ostatecznego rozwiązania
możliwe jest bez przełączania pomiędzy projektami lub żmudnego przemodelowywania.

Definiowanie własnych parametrów umożliwia nie tylko przyspieszenie pracy ale także kontrolę nad projektem.
Przypisując je do poszczególnych elementów możemy w dowolnym momencie korygować ich pozycję lub
właściwości, bez jakiegokolwiek zaznaczania geometrii czy przeglądania zestawień. Ponadto zestaw narzędzi
filtrowania pozwala na wyszczególnienie wybranej geometrii dzięki czemu uzyskujemy szybki dostęp do
potrzebnych elementów.

Wszystkie powyższe narzędzia i wiele innych dostępnych, sprawiają, że Revit jest doskonałym narzędziem w
przypadku obszernych projektów, gdzie edycja pojedynczych elementów wymagałaby ogromnych nakładów pracy.

Archicad nie oferuje tak wielu narzędzi pozwalających na automatyzację pracy czy też parametryzację
pojedynczych grup elementów w modelu. Nie mamy również możliwości tworzenia powtarzalnych zależnych grup,
w zamian możemy wyeksportować wybraną geometrię jako odrębny plik, a następnie importując ją do projektu
powielać jej wystąpienia. Jej edycja wymaga jednak otworzenia kolejnego pliku. Ciekawym narzędziem
ułatwiającym pracę jest rozbudowane wyszukiwanie elementów, pozwala ono na wyszukanie wszystkich elementów
danego typu, o konkretnych właściwościach. Nie jest to jednak narzędzie bezpośrednio związane z przyspieszeniem
pracy, a raczej jej wygodą.

Programowanie wizualne

Wraz z popularyzacją zagadnienia BIM, rośnie zainteresowanie programowaniem wizualnym. Pozwala ono między
innymi na optymalizację czasu pracy, analizę czy tworzenie skomplikowanych geometrii za pomocą algorytmów,
generowanie niezliczonej liczby opcji projektowych, analizę danych z zewnętrznych źródeł, wykonywanie
powtarzalnych czynności. To wszystko w przyjaznym graficznym interfejsie. Revit umożliwia współpracę z
Dynamo, dostarcza także wewnętrzny odtwarzacz gotowych skryptów. Archicad oferuje synchronizację z nakładką
programu Rhino – Grasshopper

Dynamo wyróżnia się dostępem do pełnej funkcjonalności programu Revit wraz z jego API. Co w związku z tym?
Umożliwia to dużo dalej idące ingerencje w projekt niż wpływ na geometrię. Dzięki temu możemy dokładnie
analizować jakość wykonanego modelu i zdrowie pliku, tworzyć i edytować biblioteki, manipulować
komponentami. Nie zawsze wymagana jest znajomość tworzenia algorytmów, gotowe skrypty możemy zakupić lub
zlecić ich opracowanie, a następnie odtworzyć bezpośrednio z poziomu programu Revit. Wśród najbardziej
użytecznych znajdziemy takie, które pozwalają na analizę zacieniania i nasłonecznienia, czy też tworzenie setek
gotowych arkuszy wraz z widokami, zestawieniami czy legendami.

Grasshopper nie jest dostępny bezpośrednio z programu Archicad, lecz poprzez wtyczkę pozwalającą na wymianę
informacji w czasie rzeczywistym. Z uwagi na brak pełnej współpracy z Archicadem nie oferuje on tak wielu
narzędzi związanych z zarządzaniem modelem, w związku z tym jego funkcjonalność w większości przypadków
ogranicza się do analizy i modyfikacji geometrii. Cechuje go jednak ogromna ilość, naprawdę rozbudowanych
narzędzi przystosowanych do tego celu. Algorytmy budowane w nakładce Grasshopper są często bardziej
zoptymalizowane z uwagi na zastosowany język programowania, w związku z czym w przypadku rozbudowanych
skryptów, program działa sprawniej.

Podsumowanie

Revit i Archicad nie bez przyczyny są liderami rynku, ich funkcjonalność jest bardzo szeroka i stale rozwijana.
Ważne jest jednak podkreślenie różnic pomiędzy środowiskami z którymi mamy do czynienia. Tak aby świadomie
podjąć decyzję, mając na uwadze nasze potrzeby projektowe, oczekiwania klientów i styl pracy.

Revit jawi się nam jako narzędzie do zaawansowanego zarządzania nie tylko projektem ale całością inwestycji.
Dostarcza daleko idące możliwości kontroli projektu na podstawie dynamicznych danych. Jest to program bazujący
na parametrach, umożliwiający ich stałą kontrolę i edycję. Podstawowe narzędzia pozwalają na automatyzację wielu
zadań. Funkcje służące koncepcyjnemu modelowaniu nie od razu dają taką swobodę jak Archicad, pozwalają za to
już na najwcześniejszych etapach pozyskać dane kubaturowe i porównanie wielu opcji projektowych. To narzędzie
nie tylko dla architektów ale także konstruktorów, instalatorów jak i wielu innych branż. Pozwala na tworzenie
wielobranżowych projektów w jednym środowisku i bezkolizyjną koordynację dzięki świetnemu systemowi pracy
na odrębnych obszarach roboczych w ramach jednego modelu. Nacisk na modelowe tworzenie projektów i
minimalizacja edycji 2d zabezpiecza przed błędami w dokumentacji. Możliwości dostosowania grafiki i sposobu
reprezentacji pozwalają na stworzenie rozbudowanej i szczegółowej dokumentacji.

Swoją szczególną siłę pokazuje przy dużych lub długotrwałych projektach, także budynkach powtarzalnych oraz
inwestycjach innowacyjnych lub wymagających szczególnych analiz. W takich przypadkach w największym stopniu
wykorzystamy potencjał minimalizacji czynności powtarzalnych do minimum oraz redukcji błędów modelowych, a
także skorzystamy z możliwości stopniowego uszczegóławiania projektu.

Duży udział w rynku, rozbudowana społeczność użytkowników, zaplecze szkoleniowe pozwala na szybką naukę
programu i uniknięcie błędów już na starcie projektu. Jednocześnie współpraca w zespołach projektowych wymaga
opracowania biurowych standardów, jednolitej metodyki i systematyki pracy. Brak porządku organizacyjnego może
prowadzić do znacznego spowolnienia pracy i frustracji.

Archicad opiera się na swobodnym modelowaniu, pozwalającym na szybką pracę. Dostępna biblioteka, sposób
reprezentacji modelu i funkcje rysunkowe pozwalają na opracowanie dokumentacji urzędowej i budowlanej w
sprawny sposób. Dostajemy mocny silnik renderujący, dzięki któremu nie musimy polegać na zewnętrznych
aplikacjach.

Cechy te sprawiają, że program pozwala na sprawne dostarczenie podstawowej dokumentacji dla typowych
projektów średniej wielkości czy też sprawne opracowanie projektów koncepcyjnych. W takim przypadku wszelkie
narzędzia analityczne nie są wymagane, a możliwość optymalizacji czasu pracy zastępuje swoboda. Niestety, przy
dużych projektach będziemy musieli pogodzić się z mozolnym wprowadzaniem zmian na rysunkach, program nie
oferuje bowiem wielu narzędzi pozwalających na automatyzację i przyspieszenie prac ani jego stopniowe
uszczegółowienie. Efektywna praca wymagać będzie świadomej praktyki i prawidłowej metodologii pracy. W
przypadku dużych zespołów projektowych, wymagana jest dobra organizacja pracy tak aby operacje
poszczególnych użytkowników nie kolidowały ze sobą. W wypadku braków w bibliotekach będziemy musieli
polegać na ofertach producentów lub pogodzić się z ręcznym modelowaniem elementów i każdorazową ich edycją w przypadku zmian.

Znając swoje oczekiwania możemy określić, które ze środowisk swoją charakterystyką bardziej nam odpowiada.
Doświadczenie pokazuje, że oba potrafią drastycznie skrócić czas potrzebny na opracowanie dokumentacji oraz
zminimalizować błędy, wymaga to jednak odpowiedniej strategii dopasowanej do każdego projektu tworzonego w
danym środowisku. Nie ma dwóch takich samych biur projektowych, a oprogramowanie, na które się zdecydujemy
powinno być przystosowane do strategii rozwoju naszej firmy. Oba programy są stale poprawiane, musimy mieć
przy tym świadomość, że kierunek tych zmian jest podyktowany przeznaczeniem programu i nie mamy co liczyć na to, że kiedyś zostaną wyeliminowane wszystkie ograniczenia i błędy.

PORÓWNANIE FUNKCJONALNOŚCI

 

KATEGORIA REVITARCHICAD
SPOŁECZNOŚĆ I WSPARCIE TECHNICZNE Ogromna baza użytkownikówŚredniej wielkości grupa użytkowników
NAUKA PROGRAMU Prosty w obsłudze, zaawansowane narzędzia wymagają jednak wiele praktyki.Unikalny sposób obsługi programu, wymaga zrozumienia i przyzwyczajenia. Podstawowe narzędzia proste do opanowania. Niewielka ilość zaawansowanych narzędzi.
INTERFEJS Intuicyjny interface i proste skróty klawiszowe, możliwość swobodnego ich dostosowaniaUnikalny system skrótów klawiszowych
WŁASNE KOMPONENTY Bardzo rozbudowane narzędzie tworzenia własnych komponentów oraz ich parametryzacji.Podstawowe komponenty wbudowane w program.Ograniczona możliwość tworzenia własnych komponentów. Zaawansowane komponenty wymagają obsługi języka programowania.
PRACA NA MODELU 3D Proste modelowanie wymaga zdobycia wprawy, możliwość sparametryzowania każdej geometrii.Duża swoboda rysowania w 2D, co często sprawia, że modele nie są dokładnie wymodelowane i zawierają błędy.
POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI MODELU (LOD) Możliwość dostosowania poziomu szczegółowości do wymagań biura/inwestora. Projekt na bardzo wczesnym etapie, przy niskiej szczegółowości może dostarczać bardzo wielu informacji. Stopniowe uszczegółowienie projektu może być rozłożone w czasie, a jego stopień zależny jest od wymagań i dostępnych nakładów pracy.Ograniczona możliwość edycji komponentów i ich uszczegóławiania/upraszczania.
PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE Bezpośrednia integracja z programem Dynamo, pozwalającym na automatyzację zadań. Optymalizację czasu pracy oraz zaawansowane analizy projektowe.Obsługa poprzez zewnętrzny program Rhino+Grasshopper, brak dostępu do pełnej funkcjonalności programu rekompensuje stabilność programu i bardzo rozbudowana funkcjonalność samej nakładki.
OBSŁUGA DUŻYCH PROJEKTÓW I OPTYMALIZACJA CZASU PRACY Przystosowanie do pracy na bardzo dużych projektach, wiele narzędzi pozwalających na zredukowanie powtarzalnych czynności. Zmiana wielu elementów jednocześnie, globalnie, filtrowanie elementów i zaznaczenia.Efektywna praca na dużych modelach wymaga doświadczenia.
ZARZĄDZANIE MODELEM I DOKUMENTACJĄ Przejrzysta przeglądarka zasobów projektu, łatwość zarządzania widokami oraz arkuszami. Umożliwia tworzenie i zarządzanie dokumentacją dla wielu etapów inwestycji jednocześnie.Prosta przeglądarka dokumentacji pozwala na intuiyjne jej zarządzanie.
ZESTAWIENIA Bardzo rozbudowane narzędzie zestawień pozwalające na zarządzanie modelem i dokumentacją a także optymalizuje czas pracy.Narzędzie zestawień pozwalające na wymianę z plikami Excel. Możliwość stosowania rozbudowanych formuł .
POWTARZALNE GRUPY ELEMENTÓW Tworzenie powtarzalnych grup elementów, mieszkań, kondygnacji budynków, znacznie przyśpiesza czas pracy. Możliwość eksportu grup do zewnętrznych plików. Możliwość tworzenia zespołów produkcyjnych.Brak narzędzia pozwalających na tworzenie powtarzalnych grup. Wymusza korzystanie z wielu plików.
OPCJE PROJEKTOWE Narzędzie pozwalające na porównanie alternatywnych rozwiązań projektowych, wraz z funkcjonalnością tworzenia zestawień porównawczychBrak możliwości tworzenia opcji projektowych
USTAWIENIA FABRYCZNE Podstawowa biblioteka programu wymaga rozbudowy.Bardzo bogata biblioteka programu, pozwalająca na realizację typowych projektów ‘out of the box’.
PRACA W JEDNYM PROGRAMIE Możliwość pracy wielu branż w jednym środowisku pracy. Podział na grupy robocze umożliwia bezkolizyjną pracę wielu użytkowników.Wymiana modeli pomiędzy odrębnymi środowiskami. Utrata części funkcjonalności. Praca wielu użytkowników na jednym modelu wymaga dobrej organizacji.

Wypełnij formularz

Potrzebuję dodatkowych informacji o powyższym temacie
Proszę o pilny kontakt
Proszę o prenumeratę biuletynu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. CADSOFT Tomasz Grzyb z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bema 60, NIP 5341548061, REGON 016199727 w celach marketingowych poprzez prowadzenie marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej...Więcej
Udowodnij, że nie jesteś botem wybierając ziemię

Zapisz się do Newslettera!